fbpx

Privacy Disclaimer

Fysiotherapie

UW FYSIOTHERAPEUT HOUDT, OM UW BEHANDELING ZO GOED MOGELIJK TE KUNNEN UITVOEREN EEN REGISTRATIE BIJ VAN UW MEDISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS. SINDS 25 MEI 2018 IS OP DEZE REGISTRATIE DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VAN TOEPASSING

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om; daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, een aantal regels vastgelegd in een zogenaamd privacyreglement. Dat reglement is in de praktijk ter inzage.

U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit voor uw gegevens bij Fysio Balance? Lees het hier: Fysio Balance Privacy Policy 2022

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, stuur dan een email naar info@fysiobalance.com

Acupunctuur

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Consult:  Acupunctuur 24104